Make your own free website on Tripod.com

Voda i toplota - Za ronioce je interesantna razmena toplote između tela i vode, koja u skoro svim slučajevima ima za posledicu rashlađivanje ronioca. Razmena toplote se obavlja: kondukcijom, konvekcijom, radijacijom, disanjem i urniranjem. Kondukcija je odavanje toplote ronioca direktnim kontaktom sa vodom koja je odličan provodnik toplote. Konvekcija označava razmenu toplote putem strujanja zagrejanog fluida. U okolini ronioca voda se zagreva od njegovog tela i lagano se podiže, a hladnija količina dolazi na njeno mesto. Tako se ronioc rashlađuje čak i ako se ne kreće u vodi. Radijacija je razmena toplote između ronioca i okoline zračenjem elektromagnetnih talasa. Zanemarljivo je osim kod planiranja dugih i veoma dubokih ronjenja. Disanje je još jedan način rashlađivanja. Svakim udahom vazduh se zagreva u plućima, a svakim izdahom gubi se mali deo toplote. Zanemarljiv je osim kod disanja mešavine sa helijumom. Urniranje se dešava kad usled izloženosti hladnoći dolazi do skupljanja krvnih sudova u koži. Tada se krv koncetriše u centralnom delu, gde su i bubrezi. Tako se povećava produkcija urina. Izlučivanje 2L urina znači gubitak 1°C toplote tela.