Make your own free website on Tripod.com
Opšti zakon o gasovima - Molekuli gasova su međusobno veoma udaljeni i konstantno se kreću i sudaraju, kako između sebe tako i sa zidovima suda u kome se nalaze. Sudari molekula se mogu izmeriti i nazivaju se pritisak gasa. Ponašanje gasova zavisi od pritiska , temperature i zapremine, tako da opšti zakon o gasovima glasi :

P V = n R T

P - apsolutni pritisak

V - zapremina suda u kome se gas nalazi

n - broj molova gasa

R - univerzalna gasna konstanta od 8314 J/K

T - apsolutna temperatura