Make your own free website on Tripod.com

Kiseonik - bezbojan gas, bez ukusa i mirisa i neophodan je za životne procese. U vazduhu se nalazi približno 21% kiseonika što odgovara parcijalnom pritisku od 0,21bar. Slobodno se može udisati kad je u rasponu od 0,16-0,6 bara, što na 0m nadmorske visine odgovara zastupljenosti od 16-60% u vazduhu. Ako se udiše pod parcijalnim pritiskom manjim od 0,16 bara (16%) dolazi do HIPOKSIJE (nedostatak kiseonika), a ispod 0,07%(7%) i do smrti. Kad se udiše pod povećanim pritiskom, dolazi do ozbiljnih oštećena u organizmu. Interesantno je da 85% ukupne količine kiseonika na zemlji proizvodi morski plankton.