Make your own free website on Tripod.com
Daltonov zakon - Pri mešanju gasova , ukoliko ne postoji hemiska privlačnost, svaki od njih zadržava sve svoje osobine, kretanje i svoj pritisak kojim će delovati u smeši. Gasovi koji se udišu pod povišenim pritiskom,  naročito ako su u pitanju mešavine, imaju različiti uticaj na ronioca. Zakonn glasi : PRITISAK KOJI VRŠI GASNA MEŠAVINA JEDNAK JE ZBIRU PRITISAKA KOJI BI VRŠIO SVAKI OD GASOVA KOJI ČINE MEŠAVINU, AKO BI SAM ZAUZIMAO CELU MEŠAVINU.

P (ukupno) = P1 + P2 + P3 + ...... + Pn

U osnovi ovo znači da svaki gas u mešavini deluje nezavisno od drugih. Individualni pritisak gasa u mešavini naziva se PARCIJALNI PRITISAK, i njegova visina zavisi od procenta tog gasa i opšteg pritiska mešavine. Izračunava se po formuli :

p1 = ( P A ) / 100

P - asolutni pritisak smeše

A - procenat gasa u smeši

Poznavanje parcijalnih pritisaka pri povišenom pritisku je od osnovnog značaja za bezbedno ronjenje, jer fiziološki efekat gasova zavisi od parcijalnog pritiska a ne od procenta u smeši.

primer : Kada se na dubini od 50m udiše mešavina koja se sastoji od 4% kiseonika i 96% helijuma, kiseonik ima parcijalni pritisak od 0,24 bara (24%) što je optimalno za odvijanje životnih procesa. Međutim, ako se na površini pokuša sa udisanjem iste smeše, došlo bi do trenutnog gubitka svesti, jer kiseonik na površini ima parcijalni pritisak od svega 0,04 bara.